'ஆப்பிள் ஒன்' புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள ஆப்பிள்

ஆப்பிள் நிறுவனம் 'ஆப்பிள் ஒன்' என்கிற புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

SHARE THIS POST :
'ஆப்பிள் ஒன்' புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள ஆப்பிள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் 'ஆப்பிள் ஒன்' என்கிற புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது.