இடம் - பொருள் - இலக்கியம்: வாசித்தேன்... நேசித்தேன் 

கரோனா நாட்களின் வீட்டங்கி இருத்தலை…. எனக்கு இனிமையாக்குவதில் முதல் இடத்தைப் பிடிப்பவை புத்தகங்கள்தான். ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு பறவைதான்

SHARE THIS POST :
இடம் - பொருள் - இலக்கியம்: வாசித்தேன்... நேசித்தேன் 
கரோனா நாட்களின் வீட்டங்கி இருத்தலை…. எனக்கு இனிமையாக்குவதில் முதல் இடத்தைப் பிடிப்பவை புத்தகங்கள்தான். ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு பறவைதான்