நான்கு புத்தகக்காட்சிகள்

100 அடி சாலையிலுள்ள சரஸ்வதி மஹாலில் புத்தகக்காட்சியை நடத்துகிறது மீனாட்சி புத்தகக் கடை. செப்டம்பர் 17 அன்று தொடங்கிய புத்தகக்காட்சி செப்டம்பர் 27 வரை நடக்கிறது. 10% தள்ளுபடி உண்டு.

SHARE THIS POST :
நான்கு புத்தகக்காட்சிகள்
100 அடி சாலையிலுள்ள சரஸ்வதி மஹாலில் புத்தகக்காட்சியை நடத்துகிறது மீனாட்சி புத்தகக் கடை. செப்டம்பர் 17 அன்று தொடங்கிய புத்தகக்காட்சி செப்டம்பர் 27 வரை நடக்கிறது. 10% தள்ளுபடி உண்டு.